Belasting in Amerika

'Resident alien'

U bent belastingplichtig in Amerika wanneer u resident alien bent. U voldoet aan die omschrijving wanneer u een permanent resident oftewel ingezetene bent (u heeft een Green Card) óf wanneer u er gemiddeld minstens 122 dagen van het fiscale jaar heeft gewoond in de laatste drie opeenvolgende jaren. Dit wordt vastgesteld in de zogenaamde substantial presence test. Volgens deze test moet u belasting betalen in Amerika wanneer u in het huidige jaar minstens 31 dagen in Amerika verbleef en 183 dagen in de periode die het huidige jaar en de twee daaraan voorafgaande jaren omvat. Om aan de genoemde test te voldoen telt u alle dagen dat u in het huidige jaar in Amerika woonde, plus 1/3 van het aantal dagen dat u in Amerika was in het jaar voorafgaand aan het huidige jaar plus 1/6 van het aantal dagen dat u er verbleef in het tweede jaar voorafgaand aan het huidige jaar. Als u resident alien bent moet u in Amerika belasting betalen over uw ‘wereldinkomen’. Dit is het inkomen dat u verdiend heeft in én buiten de Verenigde Staten van Amerika. Wilt u snel weten of u kans maakt op een tijdelijk of permanent visum voor Amerika waardoor u mogelijk belastingbetaler in Amerika wordt? Doe dan nu de gratis Quick Scan. U kunt in deze gratis kansbeoordeling ook aangeven over welke financiële onderwerpen u door ons geïnformeerd wilt worden.

'Nonresident alien'

U bent nonresident alien in elke periode dat u geen United States citizen bent en geen resident alien. U heeft dan dus geen Amerikaans paspoort, geen Green Card en geen andere tijdelijke verblijfsstatus in Amerika en u voldoet in de substantial presence test niet aan het gemiddelde van 122 dagen. U moet in dat geval alleen belasting betalen over het inkomen dat zijn oorsprong heeft in Amerika. Dit is bijvoorbeeld inkomen uit investeringen die in Amerika zijn gedaan, zoals dividend en rente. Daarnaast betaalt u belasting over het inkomen waarover u beschikt uit handel of zaken in Amerika.

Soorten belasting in Amerika

U betaalt in Amerika nationale belasting, de federal tax, maar u betaalt ook state income tax aan de staat waarin u woont. De federal tax wordt geheven door de Internal Revenu Service (IRS), de belastingdienst. Deze tax bestaat onder andere uit inkomstenbelasting, accijnzen, vennootschapsbelasting en belasting voor verschillende sociale voorzieningen. De state income tax wordt geheven door de afzonderlijke staten en kan oplopen tot 12%. Deze belasting stijgt in de meeste staten met de hoogte van het inkomen. Elke staat bepaalt zelf de hoogte van het belastingpercentage. Zo heeft Florida helemaal geen state income tax, net als Alaska, Wyoming, South Dakota, Texas, Washington en Nevada. De duurste staat is Californië, waar in 2008 nog 9,3% betaald moest worden. Zeker iets om rekening mee te houden wanneer u zich in deze staat wilt vestigen. Verder moet men aan de gemeenten property tax betalen, waarvan het bedrag afhangt van de waarde van de eigen woning. Wilt u weten of u kans maakt op een visum voor Amerika? Doe dan nu de gratis Quick Scan. U kunt hierin ook aangeven over welke financiële onderwerpen u van ons informatie wilt ontvangen.

Werknemersbelasting in Amerika

Als u werknemer in Amerika bent, betaalt u belasting over uw inkomen en over bepaalde bezittingen zoals uw woning en auto. De belasting wordt geheven over het ‘wereldinkomen’. Dit betekent, dat alle inkomsten belastbaar zijn, ook de inkomsten die in andere landen dan Amerika verdiend zijn. Nederland en België hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten met de Verenigde Staten van Amerika. Hierdoor wordt de belasting die een werknemer in het buitenland al over zijn inkomsten heeft betaald, verrekend met de op te leggen belasting in Amerika.

Ondernemers- en zelfstandigenbelasting in Amerika

Normaal gesproken moeten ondernemers en zelfstandigen voor de belasting alle bedrijfsinkomsten (zowel winst als verlies) tot hun hoofdinkomen rekenen. Bedrijfsinkomsten krijgen geen fiscale voorkeursbehandeling ten opzichte van ‘gewone’ inkomsten; bedrijfsverliezen zijn soms slechts beperkt aftrekbaar. U kunt nu gratis uw kans op een tijdelijk of permanent visum voor Amerika door ons laten beoordelen. Vul de Quick Scan in en geef desgewenst aan over welke financiële onderwerpen u informatie van Buysse Immigration wilt ontvangen.

Belasting over 'overige inkomsten'

Zowel werknemers als zelfstandigen en ondernemers betalen in Amerika eveneens belasting over overige inkomsten. ‘Overige inkomsten’ is een ruim begrip. Het omvat vrijwel alles ‘wat de welvaart van de belastingbetaler verhoogt’. Dit zijn onder meer pensioenen en inkomsten uit investeringen zoals dividend en renteopbrengsten. Bepaalde zaken zijn echter vrijgesteld van belastingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld inkomsten die u ontvangt uit levensverzekeringen (bij het overlijden van de verzekerde), giften, erfenissen en - tot op zekere hoogte - sociale uitkeringen.

Wilt u weten of u kans maakt op een tijdelijk of permanent visum voor Amerika waardoor u mogelijk belastingbetaler in Amerika wordt? Doe dan nu de gratis Quick Scan.

 
home button

disclaimer